DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
27.7.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Zabok, Bračak 8, (u daljnjem tekstu: Bolnica), uvažavajući Plan specijalizacija i užih specijalizacija za 2019.godinu na koji je Ministarstvo zdravstva RH dalo Odobrenje 11.06.2019.godine, raspisuje
 
NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA RADI OBAVLJANJA SPECIJALIZACIJE
 
Bolnica objavljuje potrebu zapošljavanja doktora medicine (M/Ž) na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju, za slijedeće specijalizacije:
 
 
  1. specijalizacija iz kliničke radiologije-dvije
     
 
Upućivanje na specijalizaciju, od postavljenih uvjeta do odabira pristupnika, izvršit će se sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62 i 69/16, 6/17), Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije  i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
 
Pristupnik mora ispunjavati opće uvjete:
  • završen Medicinski fakultet
  • imati važeće odobrenje za samostalan rad.
 
Uz životopis, pristupnici su u obvezi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata, kako je nadalje navedeno:
-  preslik diplome,
-  preslik odobrenja za samostalan rad,
– preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
– preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
– preslik nagrada za vrijeme studija,
– preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
– popis objavljenih radova i preslike radova,
– preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i/ili bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Obveznu dokumentaciju čine i preslici rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslika rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.
Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
 
Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika određena su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 
Natječaj se objavljuje u Večernjem listu u izdanju za cijelo područje Republike Hrvatske, na internetskoj stranici Bolnice, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Narodnim novinama, dostavlja se u Ministarstvo zdravstva RH radi objave na internetskoj stranici.
 
Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Bračak 8, Zabok, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu, poštom ili osobno na urudžbeni Bolnice, do 15,00 sati, radnim danom.
 
Odluka o izboru specijalizanta biti će objavljena na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Bolnice u roku od 20 dana od dana razgovora s članovima Povjerenstva.
 
 
 
                                              
 
 

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Zabok, Bračak 8
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr