MONTER/MONTERKA NA ODRŽAVANJU VODOOPSKRBE II


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.5.2020.
31.5.2020.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
                                                      ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
                                                          K. Š. Gjalskog 1, Zabok

 
                                                                      raspisuje
 
                                                                    NATJEČAJ
                                                za zaposlenje na neodređeno vrijeme
 
 
 1. Mjesto rada: sjedište društva u Zaboku i vodoopskrbno područje Zagorskog vodovoda d.o.o. - na području Krapinsko-zagorske županije i općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji
   
 2. Radno mjesto: Monter na održavanju vodoopskrbe II - na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa – jedan izvršitelj
   
 3. Početak zasnivanja radnog odnosa: 01. srpnja 2020. godine
   
 4. Opis poslova radnog mjesta:
   
 • preuzima radne zadatke od vodećeg montera,
 • u odsutnosti vodećeg montera javlja se na raspored i preuzima radne naloge,
 • obavlja montažu cjevovoda sa svim čvorovima, ventilima, hidrantima i dr.,
 • vrši montažu uređaja u strojarnicama i vodospremama,
 • vodi brigu o štednji materijala i o čuvanju alata, te o vozilima koje koristi,
 • obilazi i kontrolira pojedine cjevovode, strojarnice i rezervoare, te otklanja uočene kvarove,
 • kontrolira razinu vode i promjene razina u pojedinim rezervoarima i poduzima mjere za normalno funkcioniranje sustava,
 • preuzima radne naloge za izvedbu priključaka, te montira priključke i vodomjere,
 • podiže potrebni materijal u skladištu,
 • sudjeluje u izvanrednim očitavanjima i zamjeni vodomjera,
 • izvršava isključenje potrošača u vodomjernom oknu,
 • sudjeluje u redovnim i izvanrednim dežurstvima i pripravnosti,
 • provodi sve aktivnosti sukladno dokumentaciji integriranog sustava upravljanja okolišem, kvalitetom, sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju i FMC-om te prijavljuje uočena odstupanja,
 • obavlja rad i van radnog vremena po potrebi ili pozivu nadređenih osoba,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih osoba.
 
 
5.   Uvjeti za zasnivanje radnoga odnosa:
 • da ima zdravstvenu sposobnost za poslove s posebnim uvjetima rada,
 • da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz točke 6. ovog oglasa,
 • završena srednja škola,
 • smjer: tehnički,
 • vozačka dozvola B kategorije.
  * zdravstvena sposobnost utvrđivat će se u najužem krugu izbora kandidata za zaposlenje.
   
   
6.   Zapreke za zasnivanje radnog odnosa
      Ugovor o radu ne može biti sklopljen s osobama:
 • protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave ili javnog interesa, za kazneno djelo pronevjere, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
 • kojima je prestao radni odnos kod bilo kojeg poslodavca zbog teške povrede ugovora o radu.
   
   
7.   Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • prijavu za zaposlenje u obliku dopisa kojim se naznačuje radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje s kratkim opisom zašto sebe smatra dobrim kandidatom; vlastoručno potpisani izvornik,
 • životopis
 • svjedodžbu o završenom obrazovanju, preslika,
 • domovnicu, preslika,
 • vozačku dozvolu, preslika,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
 • potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da kandidat nije osuđen za kazneno djelo; izvornik ne stariji od 6 mjeseci.
   
8.   Zakonska prednost pri zapošljavanju

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08., 69/17.), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
9.   Ostala pravila natječaja:
 • Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 31. svibnja 2020. godine.
 • Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Ured direktora.
 • Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
 • Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje se inače prilažu u preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnoga podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika isprava - poslodavac će isključiti (diskvalificirati) takvog kandidata.
 • Poslodavac zadržava pravo izbora u uži krug natječaja između više kandidata koji ispunjavanju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Poslodavac zadržava pravo obaviti pisanu provjeru i razgovor s kandidatima.
   
10.   Poslodavac zadržava pravo izbora između više kandidata koji ispunjavanju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 
11.   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja odluke.

 
12.   Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu. Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju niti jedne ponude, kandidati će dobiti pisanim putem.

Poslodavac


ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
 • osobni dolazak: K. Š. GJALSKOG 1, 49210 ZABOK
 • pismena zamolba: K. Š. GJALSKOG 1, 49210 ZABOK
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr