KOMUNALNI/A REDAR/ICA


Radno mjesto


MIHOVLJAN, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
17.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu
Da

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
1 godinu
 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08., 61/11. i 4/18., dalje u tekstu: Zakon) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mihovljan, raspisuje
 

OGLAS

 
za prijam u službu na određeno vrijeme KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla, uz obvezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Na ovaj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme komunalni redar (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati za radno mjesto komunalni redar moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 • srednja stručna sprema
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • vozačka dozvola B kategorije
 
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljenu službu  pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama, te će odabrani kandidat predočiti će izvornik:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas)
 • vlastoručna potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)
 • vozačka dozvola za B kategoriju
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, ako je radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi prijaviti pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti pisane dokaze o tom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 101. stavka 1. i 2. zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijam u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.
Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web-stranici Općine Mihovljan www.mihovljan.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu komunalnog redara utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Mihovljan objaviti poziv kandidatima koji će sadržavati mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.
 
Pisane prijave na Oglas, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Mihovljan, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu komunalnog redara, s naznakom: ”Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme komunalnog redara”, 49252 Mihovljan, Mihovljan 48.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještena.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OPĆINA MIHOVLJAN
 • pismena zamolba: na adresu poslodavca
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr