ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
19.1.2021.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Mali kaj (KLASA: 012-03/16-02/01,URBROJ: 2140-29-02-16-01-01),Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali kaj na svojoj 22. sjednici održanoj dana 08. siječnja 2021. godine, donosi

 
 O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA- TRI IZVRŠITELJA


1. ODGOJITELJ
 • 3 izvršitelja M/Ž
 • rad na neodređeno puno radno vrijeme-3 izvršitelja

2. UVJETI:
 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, br. 133/97)

3. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave priložene u neovjerenoj
preslici, prije izbora kandidata zatražit će se izvornik ili ovjerena preslika isprava.
Prijava kandidata koji ne podnese pravodobne i potpune prijave te koji ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja neće se razmatrati.
 
 Osoba koja se prijavi na natječaj ne smije biti pravomoćno osuđivana za kaznena djela čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Probni rad se propisuje u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Mali kaj, I.G.Kovačića 13, 49000 Krapina – „za natječaj“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije 8 dana od dana donošenja odluke o izboru Upravnog vijeća.
 

Poslodavac


Dječji vrtić MALI KAJ
 • pismena zamolba: Krapina, I.G.Kovačića 13
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr