FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA - PRIPRAVNIK


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
3
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.10.2021.
21.10.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/17 i 47/2018) Bolnica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos  na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

 

1.  Prvostupnik/ca radne terapije............................................................... 1 izvršitelj

               Uvjet: VŠS, prvostupnik/ca radne terapije
 

2.  Inženjer/ka medicinske radiologije/ prvostupnik/ca medicinske radiologije/prvostupnik/ca radiološke tehnologije……………………………….  2 izvršitelja

               Uvjet: VŠS, prvostupnik/ca radiološke tehnologije
 

3.  Fizioterapeutski tehničar/ka.................................................................. 3 izvršitelja

               Uvjet: SSS, srednja škola za fizioterapeutske tehničare/ke

 

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zanimanju za koje su se obrazovale i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri HZZ. Radni odnos traje 12 mjeseci u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja - potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, putem HZZ.

 

Ovaj natječaj objavit će se na internetskim stranicama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.


Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natječaj za radno mjesto __________- pripravnički staž".

 

Rok od 8 dana počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uz potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati  su dužni  priložiti:

 

  • kratki životopis, presliku domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe) i potvrdu HZMO o radnom stažu i potvrdu da su prijavljeni Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze  utvrđene  posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

 

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-).                                                                                         

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam u radni odnos  na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža.

 

Obavijest o izabranim kandidatima bit će objavljena na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr ).Poslodavac


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
pisana zamolba: GAJEVA 2, 49 217 KRAPINSKE TOPLICE


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr