EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.5.2022.
21.5.2022.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju  Zakona o  socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:  18/22 i 46/22),   članka 11. i 73. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (Klasa: 602-02/19-06/05, Ubroj: 2197/03-380-16-19-01 od 4.10.2019.) i Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 18/22) ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (dalje u  tekstu: Centar), Ljudevita Gaja 2, 49 217 Krapinske Toplice  objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Eudkacijski rehabilitator/ica

 

 • jedan (1) izvršitelj
 • neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 • rad u Kabinetu za ranu intervenciju

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17)

 

Uvjeti :

 

 • VSS _ edukacijski rehabilitator/ica
 • nepostojanje zapreka iz članka  261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 18/22, 46/22)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 18/22, 46/22)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • važeće Odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.


Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti razgovoru o kojem će biti obaviješten najmanje pet (5) dana putem mrežne stranice Centra www.centar-krapinske-kr.skole.hr

 

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.


Natječaj traje  od 13.05.2022. godine do 21.05.2022. godine

 

Prijave na natječaj s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti preporučenom poštom na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2, 49 217 Krapinske Toplice „s naznakom za natječaj“.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat/kinja prijavljen/na  natječaj bit će obaviješten/na o rezultatima natječaja  putem mrežne stranice Centra www.centar-krapinske-kr.skole.hr u zakonskom roku.Poslodavac


Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
pisana zamolba: LJUDEVITA GAJA 2, 49 217 KRAPINSKE TOPLICE


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr