DJELATNIK/CA INFORMATIČKE PODRŠKE (JUNIOR)


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.6.2022.
18.7.2022.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Kategorija B
2 godine
Na temelju članka 13. Pravilnika o radu i u skladu s člankom 16. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, direktorica društva donijela je
 
ODLUKU
potrebi zasnivanja radnog odnosa

 
 
za popunu slijedećeg radnog mjesta (novootvoreni poslovi):
 
URED ZA RAZVOJ PODUZETNIČKIH PROGRAMA
 
DJELATNIK/CA INFORMATIČKE PODRŠKE (junior) – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci
Mjesto rada: Krapina
 
Opis poslova radnog mjesta: obavlja poslove održavanja informatičke opreme i svih sustava te poslovnih procesa vezanih uz opremu unutar objekta Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije (garancije, servisi, upute i ugovori), vodi evidenciju o licencama i ostalim potrebnim sustavima, brine o aplikaciji virtualni inkubator te web stranicama i ostalim on line kanalima, pruža informatičku podršku svim zaposlenicima Društva, pruža tehničku podršku za serversku infrastrukturu, pruža podršku za ostale IT usluge, priprema informatičku opremu za nove djelatnike, pruža tehničku podršku prilikom korištenja višenamjenske dvorane, vodi brigu o zaštiti kompletnog sustava te druge poslove prema uputi Poslodavca i voditelja ureda koji odgovaraju naravi i vrsti poslova za koje je zasnovan radni odnos
 
Stručni uvjeti: viša ili visoka stručna sprema iz područja prirodnih ili tehničkih ili računalnih i informacijskih ili društvenih znanosti, 2 godine radnog iskustva (junior) na istim ili sličnim poslovima, znanje engleskog jezika, napredna razina informatičkog znanja
 
Ostali uvjeti: položen vozački ispit B kategorije
 
  
PRAVILA I NAČIN PRIJAVE

 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
U prijavi je potrebno priložiti:
- životopis na hrvatskom jeziku;
- dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava , kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili elektroničkog zapisa iz knjige državljana);
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslike svjedodžbe/diplome potvrde o završenom studiju) inozemne diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno-pravnom statusu-e radna knjižica) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); ili prevedeni i ovjereni inozemni ugovori
- preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe)
Preslika vozačke dozvole (obrada podataka odnosi se na ime i prezime, upis broja vozačke dozvole, datuma valjanosti, kategorija vozila (prikuplja se neposrednim uvidom), po obradi preslika se ne pohranjuje već strojno uništava;
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku , a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidati  predočit će izvornik.
 
Prijave se zaprimaju do 23. lipnja 2022. godine. Sve prijave zaprimljene nakon navedenog roka, neće se razmatrati. Smatra se da je prijava zaprimljena u roku ako je upućena preko pošte kao preporučena pošiljka do 23. lipnja 2022. godine
 
Prijave se podnose isključivo poštom ili osobno na adresu s naznakom „prijava na natječaj za posao-ne otvarati“:
 
                               PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE D.O.O.
                                                            Bobovje 52G, 49000 Krapina
 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte: melita@poduzetnickicentar-kzz.hr
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
 
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje s daljnje faze selekcijskog postupka.
 
Faze selekcijskog postupka su:
  1. Stručno testiranje
  2. Psihologijsko testiranje kandidata
  3. Razgovor s kandidatima
Kandidat koji ne pristupi bilo kojem dijelu selekcijskog postupka za koji je dobio poziv, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
U fazi psihologijskog testiranja koristit će se stručne metode za procjenu kompetencija i osobnosti kandidata.
Prilikom razgovora, članovi povjerenstva procjenjivati će: obrazovanje i profesionalnu edukaciju, specifično znanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi s radnim odnosom. Članovi povjerenstva pridržavaju pravo korištenja engleskog jezika tijekom dijela razgovora s kandidatima.
 
Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stanici Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. https://poduzetnickicentar-kzz.hr/natječaji
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvijete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, direktorica će obustaviti postupak natječaja.
 
  
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
 
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o., OIB: 63625874835, Krapina, Bobovje 52G, da u njoj navedene podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja, te da ih može koristiti u svrhe sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
 
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na internetskim stranicama Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. http://poduzetnickicentra-kzz.hr/dokumenti
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni javnom objavom odluke o odabiru kandidata na web stranici Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. www.poduzetnickicentar-kzz.hr
 
Dostave odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Poslodavac


PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE d.o.o. za savjetovanje i usluge
pisana zamolba: Bobovje 52G, 49000 Krapina


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr