ADMINISTRATIVNI/NA REFERENT/ICA


Radno mjesto


ZLATAR-BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2019.
20.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Opis poslova:
administrativni poslovi (pisana, telefonska korespodencija, arhiviranje dokumentacije  Centra, vođenje baze podataka, kompjutorska obrada podataka – fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje, primanje i otpremanje pošte, evidencija ulazne i izlazne pošte – urudžbeni zapisnik i dr.,  pripremanje materijala za sastanke, nabava i potrošnja uredskog materijala, vođenje evidencije za dio poslova koje obavlja i dr.)

Troškove prijevoza za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.


 
Na temelju članka 59. Zakon o radu (Narodne novine br. 91/14), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA:012-01/15-01/1; URBOJ: 2211-31-01-15-1 od 30.04.2015. godine, ravnateljica  Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica objavljuje
 
NATJEČAJ
za prijam  polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
 
ADMINISTRATIVNI REFERENT– 1 IZVRŠITELJ/ICA
 
Uvjeti za administrativnog referenta:
 • završena srednja škola upravnog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • vozački ispit B kategorije
 
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
 • životopis
 • presliku domovnice ili putovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje duže od 30 dana
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo  prednosti prema posebnim propisima, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izabrani kandidat dužan je donijeti na uvid originalne dokumente. Kandidati/kinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja mogu se pozvati na testiranje  i usmeni razgovor o čemu će kandidati/kinje biti obaviješteni putem web stranice Centra.
 
Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj podnose se  u roku od 8 dana  od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici odnosno oglasnoj ploči  Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, pismenim putem preporučeno  uz naznaku „Za stručno osposobljavanje“ na adresu Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati  njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica.

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
 • osobni dolazak: S. RADIĆA 2, ZLATAR BISTRICA
 • najava na telefon: 049 461805
 • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječajaHrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr