DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
5
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2019.
21.3.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 21.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj , raspisuje
N A T J E Č A J
2. Za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:
- doktor medicine/doktorica – 5 izvršitelja,
UVJETI: Medicinski fakultet, položen državni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu,
Izrazi  koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Uz prijave kandidati trebaju priložiti:•Zamolbu,
• Životopis,
• Domovnicu
• Diplomu/Svjedodžbu,
• Uvjerenje o položenom spec.ispitu, (za specijalistu)
• Odobrenje za samostalan rad (za liječnike spec., dr.med.,str.prvostpnike, med.sestre/tehn.)
• Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
• Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Natječaj teče od dana  objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana, tj. od 13.03.2019. godine do 21.03.2019. godine.
Pisane zamolbe se dostavljaju na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok.
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.
Javni natječaj objavljujemo:
Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina  (bilten, web stranica)
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
pismena zamolba: Zabok, Bračak 8


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr