• Uvod u PCM i strateško planiranje
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  "Edukacija za pripremu i provedbu projekata počinje modulom 1 - Uvod u upravljanje projektnim ciklusom i strateško planiranje. Obrađujemo koncept upravljanja projektnim ciklusom, od definiranja projekta do praktičnih implikacija korištenja PCM alata. Svaku fazu ciklusa ukratko opisujemo, a fazu (strateškog) planiranja razrađujemo u detalje, s primjerima trenutno važećih strateških okvira na razini EU i Hrvatske.
   
  Pred vama su materijali koje ćete koristiti za učenje (Prezentacija i Vodič), te dodatni materijali kao ilustracija tema o kojima se radi u modulu. Na kraju se nalazi kratki test. Kad se upoznate s prezentacijom, i proučite dodatne materijale, pokušajte riješiti test. Ako na njemu postignete više od 70% uspjeha, možete preći u idući modul. Sretno!"

   

 • Analize (SWOT, analiza dionika - ciljne grupe, krajnji korisnici, analiza rizika, PESTLE)
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  U 2. modulu susrest ćete se s pregledom analiza koje je potrebno provesti da bi se pripremio kvalitetan projekt. Govorit ćemo o SWOT i PESTLE analizi, te o analizi dionika i rizika. Analize se koriste za oblikovanje ciljeva i promišljanje o raznim elementima projekta.
   
  Pred vama su materijali koje ćete koristiti za učenje (Prezentacija i Vodič za PCM u hrvatskoj verziji). Nakon materijala za učenje naći ćete i domaću zadaću, slijedite upute za podizanje odgovora na web kad je pripremite. Na kraju se nalazi kratki test. Kad se upoznate s prezentacijom, i proučite dodatne materijale, pokušajte riješiti test. Ako na njemu postignete više od 70% uspjeha, možete preći u idući modul. Sretno!
 • Drvo problema/ciljeva, postavljanje općeg i specifičnog cilja, izbor strategije dolaska do cilja - aktivnosti i rezultati
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  Nastavljamo razmišljati načinu pripreme projekta. Pred nama je identifikacija problema, odn. situacije na koju želimo djelovati. U okviru ovog modula objasnit ćemo kako identificirati i grupirati probleme, kako odrediti uzroke i posljedice, te kako iz njih pripremiti ciljeve projekta. Govorit ćemo i o izboru strategije postizanja ciljeva i razradi plana aktivnosti kojima dolazimo do ciljeva. U prilogu je zanimljiv dokument koji će vam pomoći u razmišljanju.
 • Logička matrica
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  U 4. modulu susrećete se s logičkom matricom, važnim alatom u pripremi projekata. Analize koje ste proveli u prethodnim modulima, te ciljevi koje ste postavili naći će se u jednostavnom obrascu koji na jednom mjestu prikazuje cijeli sadržaj projekta. Naučit ćete kako dopuniti ciljeve pravilno identificiranim indikatorima, kako ćete dokazati da ste ciljeve postigli, koji su preduvjeti potrebni za početak projekta a koje se pretpostavke moraju ispuniti da bi se od provedenih aktivnosti stiglo do postavljenih ciljeva. Dobro promišljena i napisana logička matrica čini 80% projekta.
 • Relevantnost projekta u odnosu na razvojne strategije i potrebe ciljnih grupa/krajnjih korisnika
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  Projekt mora biti relevantan za ciljne skupine, krajnje korisnike, za područje na kojem ga provodite, i mora dovesti do stvarnih pozitivnih promjena za dionike. U ovom modulu govori se o usklađivanju projekta i strategija te o načinu postizanja relevantnosti.
 • Efekti i održivost projekta, mogućnost multiplikacije rezultata, povezanost s horizontalnim politikama, strategije smanjivanja rizika
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija
  Modul 6 govori o održivosti projekta: na koji način ćete osigurati da efekti projekta budu trajni i da se mogu preslikati na druga područja ili situacije, kako ćete smanjiti rizike koji vam tokom provedbe projekta mogu ugroziti rezultate. Upoznat ćete se i s horizontalnim politikama EU i saznati kako da vaš projekt doprinese ispunjenju ciljeva tih politika
 • Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta - Upravljanje i provedba projekta
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija

  U ovom modulu upoznat ćete se s izazovima upravljanja projektom. Projekti su često kompleksni, s velikim brojem aktivnosti i partnera koje je potrebno koordinirati i voditi. Upravljanje projektom podrazumijeva i administrativne i financijske aktivnosti koje se često zaboravljaju u planiranju projekta, pa za njih često nije predviđeno dovoljno vremena i novca. U prezentaciji se nalaze savjeti za što efikasniju provedbu vaših projekata.

 • Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta - Izrada proračuna u projektu
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija

  U osmom modulu upoznat ćete se s izradom proračuna projekta, osnovnim vrstama troškova, te načinom izračuna i tretiranja pojedinih stavki.

 • Evaluacija projekta, ugovaranje, administrativni zahtjevi /izvještavanje u provedbi projekta
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija

  Cilj 9. modula je da sudionike upozna s projektnom dokumentacijom u okviru PRAGa koja se ispunjavala na engleskom, te novim izazovima (naročito u razumijevanju uputa na hrvatskom)  koje pred sudionike predstavlja dokumentacija za projekte prijavljene na strukturne fondove.

 • Provedba projekta, javna nabava, promidžba i vidljivost, monitoring, evaluacija rezultata
  Predavač/i: Zagorska razvojna agencija

  Modul 10 uvest će vas u "čarobni svijet" javne nabave u skladu s pravilima PRAGa i kroz usporedbu s hrvatskim pravilima javne nabave, te njihovim inačicama u pojedinim natječajima. Nakon što provjerite svoje znanje testom br. 10, i predate sve domaće zadaće, vaš projekt će biti pregledan i dobit ćete sugestije kako ga napisati što bolje. Zahvaljujemo na vrijednom radu!

Prijavite se

Prijavi se
Ukoliko nemate korsinički račun,
registrirajte se.
Registriraj se