NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA S PODRUČJA PROMETA


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
13 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
24.7.2020.
7.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) Srednja škola Konjščina raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
 1. nastavnik/ca matematike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 2. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja strojarstva – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 3. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja elektrotehnike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 4. nastavnik strukovnih predmeta s područja prometa – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 13 sati rada tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
  Mjesto rada za sva radna mjesta je u Konjščini.
Uvjeti: VSS ili magisterij, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10., 22/13. i 25/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.). Potrebno je poznavanje informatičke tehnologije i pedagoške kompetencije.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Pisanoj i vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome ili potvrde o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja
 • presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za osobe koje su završile studij ne-nastavničkog smjera)
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
 • presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i
potpune obavezno se testiraju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, dostupnog na WEB stranici www.ss-konjscina.skole.hr. Na istoj stranici naveden je sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Na isti način objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu
dokumentaciju u originalnom obliku ili ovjerene preslike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
      Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan se je u prijavi na natječaj na to pravo pozvati i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidate koji će se prijaviti na natječaj obavještavamo da se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu rangiranja u natječajnom postupku.
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Konjščina, M. Gupca 5, 49282 Konjščina. Natječaj je otvoren od 24.07.2020. do 07.08.2020.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
 • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr