ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - PRIPRAVNIK/CA


Radno mjesto


MARIJA BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.1.2021.
18.1.2021.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK 1 izvršitelja/ica,  na određeno, puno radno vrijeme.
UVJETI za radno mjesto:
Prema članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97). 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati uz vlastoručno potpisanu zamolbu/prijavu na natječaj prilažu:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja
2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
3. dokaz o državljanstvu,
4. elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. životopis.
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 8.1.2021. do 18.1.2021.
Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ „PUŠLEK“ MARIJA BISTRICA, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj - pripravnik” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK MARIJA BISTRICA
  • pismena zamolba: Dječji vrtić "Pušlek", Marija Bistrica, Zagrebačka
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr