DOMAR/DOMARKA-LOŽAČ/LOŽAČICA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
11.10.2021.
19.10.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Potreban položen stručni ispit; Stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
Kategorija B
1 godinu

Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.) i članka 40. stavka 1. točke 1. podstavka 7.  Statuta Dječjeg vrtića Zipkica ,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na svojoj 21. Sjednici održanoj dana 30.09.2021. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

za radno mjesto DOMAR-LOŽAČ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97,107/07, 94/13. i 98/19.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Na Natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

 

Probni rad određen je u trajanju od  dva  (2)  mjeseca.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente (preslike):

- Životopis

- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- Dokaz o položenom  ispitu ložača (rukovatelja) centralnog grijanja

- vozačku dozvolu B kategorije

- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od dana objave ovog natječaja

- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13. i 98/19), ne starije od dana objave ovog natječaja .

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25. st.4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13. i 98/19), ne starije od dana objave ovog natječaja .

 

Kandidat/kinja koji/a  prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je,  pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,  uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Kandidati/kinje koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formale uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i /ili provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.


Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da  Dječji vrtić Zipkica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja UOR-u.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.


Nepotpune, nepravodobne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.


Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom  dostaviti u roku na adresu:

 

Dječji vrtić Zipkica, Zabok, Stjepana Radića 15 – s naznakom „ Natječaj za domara-ložača“

 

O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni  putem mrežne stranice Vrtića http://www.vrtic-zipkica.hr/ u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.Poslodavac


Dječji vrtić ZIPKICA
pisana zamolba: STJEPANA RADIĆA 15, 49 210 ZABOK


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr