DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA


Radno mjesto


DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
24.1.2023.
1.2.2023.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Sukladno odredbi članka 33. Statut Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA PEDIJATAR – 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme, s probnim rokom

- u Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji Donja Stubica

Uvjeti:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine – VSS
 • specijalistički ispit iz pedijatrije
 • odobrenje za samostalan rad spec. pedijatra
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • dr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju imati posebno položen stručni ispit i radno iskustvo 5 mjeseci

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplome)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije
 • presliku odobrenja za samostalan rad spec. pedijatra
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili presliku),

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona  u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata  potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom: „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“ u roku od 8 dana od objave natječaja.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pridržava se pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.Poslodavac


Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
pisana zamolba: Dom zdravlja KZŽ, Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr