GEODETA/GEODETKINJA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.3.2023.
7.4.2023.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Mjesto rada: sjedište društva u Zaboku i vodoopskrbno područje Zagorskog vodovoda d.o.o. - na području Krapinsko-zagorske županije i općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji

Radno mjesto: Geodeta - na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa – jedan izvršitelj

Planirani početak zasnivanja radnog odnosa: 01. svibnja 2023. godine

Opis poslova radnog mjesta:
 • Priprema katastarske kopije, posjedovnu i zemljišno-knjižnu dokumentaciju, te učestvuje u identifikaciji zemljišta za potrebe izrade projektnih zadataka i tehničke dokumentacije,
 • Obavlja identifikaciju zemljišta na kojem su izgrađeni postojeći objekti (izvorišta, vodospreme, crpne stanice, cjevovodi i dr.), te sa stručnim suradnikom za pravne poslove i Sektorom pravnih i općih poslova sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih poslova,
 • Nakon završetka izvođenja radova vodi brigu o geodetskim snimkama izvedenog stanja, te prije početka radova o iskolčenju projektiranih objekata,
 • Surađuje sa stručnim suradnikom za pravne poslove u rješavanju imovinsko-pravnih poslova i identifikaciji nekretnina za izradu ugovora o procjeni i naknadi štete,
 • Provodi sve aktivnosti sukladno dokumentaciji integriranog sustava upravljanja okolišem, kvalitetom, sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju i FMC-om te prijavljuje uočena odstupanja,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih osoba.

Uvjeti za zasnivanje radnoga odnosa:
 • da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz točke 6. ovog oglasa,
 • stupanj obrazovanja: IV – VII (SSS – VSS)
 • smjer: geodetski
 • posebni zahtjevi: vozački ispit, korištenje kompjutera (Windows okruženje), poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Ugovor o radu ne može biti sklopljen s osobama:
 • protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave ili javnog interesa, za kazneno djelo pronevjere, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
 • kojima je prestao radni odnos kod bilo kojeg poslodavca zbog teške povrede ugovora o radu. 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • prijavu za zaposlenje u obliku dopisa kojim se naznačuje radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje s kratkim opisom zašto sebe smatra dobrim kandidatom; vlastoručno potpisan izvornik ili preslika ukoliko se prijava dostavlja putem e-pošte,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, potvrda ili uvjerenje),
 • dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • vozačku dozvolu,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, preslika ne starija od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kojom kandidat, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, jamči da nije osuđen za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave ili javnog interesa, za kazneno djelo pronevjere (obrazac izjave moguće je preuzeti na web stranici Zagorskog vodovoda d.o.o.),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kojom kandidat, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, jamči da mu radni odnos kod bilo kojeg prethodnog poslodavca nije prestao zbog teške povrede ugovora o radu (obrazac izjave moguće je preuzeti na web stranici Zagorskog vodovoda d.o.o.).

Zakonska prednost pri zapošljavanju

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08., 69/17.), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21.), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) te Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je određenu navedenim posebnim zakonima.

Potrebna dokumentacija za dokazivanje prednosti temeljem Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata navedena je na stranicama Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Ostala pravila natječaja:

Rok za dostavu prijave na natječaj je do 07. travnja 2023. godine.

Prijave zaprimljene izvan navedenog roka neće biti razmatrane

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – naziv radnog mjesta“  ili na e-mail adresu: uprava@zagorski-vodovod.hr 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj

Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje se inače prilažu u preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnoga podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika isprava - poslodavac će isključiti (diskvalificirati) takvog kandidata.
 
Poslodavac zadržava pravo izbora u uži krug natječaja između više kandidata koji ispunjavanju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Poslodavac zadržava pravo obaviti testiranje i razgovor s kandidatima.
Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu.
Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju niti jedne ponude, kandidati će dobiti pisanim putem. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave, te obaviješću na internetskim stranicama Zagorskog vodovoda d.o.o.
Mole se kandidati da u prijavi na natječaj navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor odnosno testiranje te obavijestiti o rezultatima natječaja. 

Zaštita osobnih podataka: Zagorski vodovod d.o.o., kao voditelj obrade (osobnih) podataka, osobitu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka te u tom smislu ima razrađenu Politiku zaštite osobnih podataka kojom je određeno da je zaštita osobnih podataka te usklađenost s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ključna sastavnica u stjecanju i održavanju povjerenja zaposlenika, korisnika, dobavljača i svih drugih zainteresiranih strana. Zagorski vodovod d.o.o. opredijeljen je za obradu osobnih podataka sukladno načelima obrade, privatnosti  i zakonitosti obrade. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su suglasni s obradom svojih osobnih podataka za potrebe provedbe natječaja. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka tog postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1 (urudžbeni odjel). 
 
 

Poslodavac


ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnjuHrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr