ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA-SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA


Radno mjesto


ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
19.5.2023.
29.5.2023.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17, 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/23-04/37, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-09 od 3. svibnja 2023., Općinski sud u Zlataru raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: administrativni referent- sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica- na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

-  srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-  položen državni stručni ispit

-  uvjete ispunjavanju i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisnu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):

 

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

- preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti  izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Prijave se podnose neposredno (u zatvorenoj omotnici) ili poštom na adresu: Općinski sud u Zlataru, Ured predsjednika suda, Trg slobode 14A, 49250 Zlatar, s naznakom: „prijava na javni natječaj- radno mjesto za koje se podnosi prijava“.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosi na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Zlataru.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere znanja rada na računalu (testiranju iz strojopisa- brzina i točnost u prijepisu) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Zlataru: https://sudovi.hr/oszl  istovremeno s objavom javnog natječaja.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Općinskog suda u Zlataru: https://sudovi.hr/oszl

 

Predsjednik Općinskog suda u Zlataru obustaviti će postupak javnog natječaja u slučaju kada se u roku određenom natječajem, nije prijavio niti jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i na web-stranici Općinskog suda u Zlataru https://sudovi.hr/oszl

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.Poslodavac


OPĆINSKI SUD U ZLATARU
pisana zamolba: 49250 ZLATAR, Trg slobode 14 A


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr