DOMAR/DOMARKA - LOŽAČ/LOŽAČICA


Radno mjesto


GORNJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
23.5.2023.
1.6.2023.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22),  Pravilnika o radu Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica, ravnateljica  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica   dana 23.05.2023. godine objavljuje
NATJEČAJ
 ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
DOMAR-LOŽAČ  na određeno puno vrijeme
(40  sati ukupnog tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/ica
 
MJESTO RADA: Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica
(poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu poslodavca a prema potrebi i izvan sjedišta poslodavca)
RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: DOMAR-LOŽAČ 
BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj/ica
TJEDNO RADNO VRIJEME:  40  sati ukupnog tjednog radnog vremena.
TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, zamjena - do povratka radnika s bolovanja.
PROBNI RAD: 2 MJESECA
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: uvjeti koje kandidat treba ispuniti  za radno mjesto DOMAR-LOŽAČ:
Kandidati moraju ispunjavati,  uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu,  Zakonu o radu („Narodne novine“ br. 93/14,127/17, 98/19, 151/22),  i  uvjete  sukladno  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17,  68/18. 98/19. 64/20, 151/22) Pravilniku o radu  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica  i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji  radnih mjesta Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica   
a to su :
- završena srednja škola tehničke struke -
- kandidati moraju posjedovati vozačku dozvolu B kategorije.
te posebni uvjeti: 
-uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem.
Izabrani kandidat  bit će upućen na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017, 98/19, 151/22).
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.


ZAPREKE ZA ZASNIVANJE  RADNOG ODNOSA:
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke  iz članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), koja je pravomoćno osuđena za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od  tih kaznenih djela.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj obvezno je testiranje.
 
UZ PISANU I VLASTORUČNO  POTPISANU PRIJAVU  KANDIDATI SU OBVEZNI  PRILOŽITI DOKUMENTE I PRILOGE  KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA NA NATJEČAJ:
  1. Životopis  vlastoručno potpisan;
  2. Presliku  dokaza o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  (diploma, svjedodžba);
  3. Presliku dokaza o državljanstvu;
  4. Uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju , odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj  ne vodi kazneni   postupak  za neko od kaznenih djela  iz članka 106. dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(ne starije od  6 mjeseci  od dana objave ovog natječaja)
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka,  a nakon odabira kandidata, a prije zaključivanja  ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti originalne dokumente  ili ovjerene preslike tražene dokumentacije, nedostavljanje traženih  isprava smatra se odustajanjem od zapošljavanja u Školi.
Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti  svu propisanu dokumentaciju  prema posebnom zakonu,  i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata „(Narodne novine“ broj 84/21.), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. 

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica za kandidate na natječaju obvezno je testiranje.  Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravniku.
Pravni izvori  za pripremu kandidata za testiranje  te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica istovremeno s objavom  natječaja:  http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/natjecaji
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole  na poveznici:  
http://os-mgupca- ornjastubica.skole.hr/natjecaji/pozivi_na_testiranje 
najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  propisanih uvjeta  iz natječaja dostavljaju se isključivo  pisanim putem  osobno u tajništvo Škole ili  poštom uz  naznaku
 „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“
ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Matije Gupca   Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica
 
VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja s imenom i prezimenom odabranog kandidata, bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno obavještavani pisanim putem.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/natjecaji/obavijesti_o_rezultatima_natječaja
OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu  prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom natječaja.
Potpunom  prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica koji se nalazi na poveznici: http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/dokumenti_kole/pravilnici_kole
Podatci koje Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
Podnošenjem prijave na natječaj  kandidat  daje izričitu privolu  Osnovnoj školi  Matije Gupca Gornja Stubica  da može  prikupljati  i obrađivati  osobne podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije  u  svrhu provedbe  natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti podataka te  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.)  samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
 
Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.
Kandidati natječaja daju privolu  Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica  da može objaviti na mrežnoj stranici škole ime i prezime  kandidata u pozivu za testiranje kandidata  te  ime i prezime  kandidata  u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Privola je objavljena na mrežnoj stranici  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica, http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr  u rubrici pod nazivom „natječaji“  privola kandidata prijavljenog na natječaj  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr  u rubrici pod nazivom „natječaji“ i na oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica,  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  godine dana  23.05.2023. godine i traje  8 dana od dana objave.


Natječaj  vrijedi od  23.05.2023. do  01.06.2023. godine.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
OPĆI DIO
  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
     

Poslodavac


Osnovna škola Matije Gupca
pisana zamolba: OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr