DOKTOR/ICA MEDICINE


Radno mjesto


PETROVSKO, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.3.2018.
22.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit
5 mjeseci

Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 9. 6. 2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– doktor medicine – 6 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme – zamjena za specijalizacije, i to u:

– Ordinaciji obiteljske medicine Krapina – 2 izvršitelja

– Ordinaciji obiteljske medicine Stubičke Toplice – 1 izvršitelj

– Ordinaciji obiteljske medicine Zlatar Bistrica – 1 izvršitelj

– Ordinaciji obiteljske medicine Hum na Sutli – 1 izvršitelj

– Ordinaciji obiteljske medicine Petrovsko – 1 izvršitelj.

Uvjeti za radna mjesta:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine – VSS

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– radno iskustvo 5 mjeseci

– poznavanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplome)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– preslik odobrenja za samostalan rad

– preslik domovnice

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslik),

– potvrd Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu (izvornik ili preslik),

– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca – izvornik ili preslik).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa« u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.Poslodavac


Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
pismena zamolba: M. Crkvenca 1, Krapina


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr