MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE-UGOVORNI ZDRAVSTVENI DJELATNIK/DJELATNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.2.2019.
21.2.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49210 Zabok, Matije Gupca 63
 
Broj: 01-58
Zabok, 06.02.2019. godine
 
Na temelju članka 36. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije,  broj:102/12 od 14.03.2012. godine, u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( „Narodne novine“ broj 128/17. ) ravnateljica zdravstvene ustanove raspisuje

                                                              NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za radno mjesto magistar farmacije (m/ž), ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite, zamjena za magistra na specijalizaciji
1 izvršitelj/ica  na određeno i puno radno vrijeme uz probni rad od 90 dana.

Mjesto rada:  Ljekarnička jedinica Zabok, a po potrebi i u ostalim  ljekarničkim jedinicama
 
 Uvjeti za radno mjesto:
 • visoka stručna sprema, završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 90 dana probni rad, odobrenja za samostalni rad, poznavanje rada na računalu
Sukladno članku 1., Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidencijiHrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u  „Narodnim novinama“ ( izvornik ili preslika )

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za radno mjesto magistar/ra farmacije, ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštitezamjena za magistra na specijalizaciji  (dalje u tekstu: Natječaj) kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Ljekarne Krapinsko-zagorske županije. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
 
Kandidat prijavom na Natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te stručna sprema ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Ljekarne, web stranici Ljekarne, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na Natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su se u prijavi na  Natječaj pozvati na to pravo te priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Time stječu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:
 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 102. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rodni list (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ljekarna pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog Natječaja provesti pisano testiranje (provjera znanja i sposobnosti, komunikacijske vještine) kao i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom  podnose se na adresu: Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, 49210 Zabok, Matije Gupca 63, u zatvorenoj kuverti s naznakom „za Natječaj“. Rok za podnošenje prijava iznosi 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
Ljekarna zadržava pravo u svako vrijeme ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništenja natječaja.
 
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr.

Poslodavac


LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: Zabok, Matije Gupca 63


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr