ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
8 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2019.
20.3.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 7., 12., i 44. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske knjižnice Krapinske Toplice, KLASA: 612-04/08-01/06, URBROJ: 2197/03-08-1 od 31.12.2008., KLASA: 612-04/10-01/37, URBROJ: 2197/03-05-10-1 od 28.07.2010. i KLASA: 612-04/13-01/34, URBROJ: 2197/03-05-13-1 od 03.04.2013., ravnateljica Općinske knjižnice Krapinske Toplice
 
o b j a v l j u j e
 
O G L A S
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
 
ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT (RAČUNOVOĐA) (m/ž) -1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme - 20% radnog vremena, odnosno 8 sati tjedno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
UVJET:         
VSS–diplomirani ekonomist/magistar ekonomije
VŠS– ekonomist/stručni prvostupnik ekonomije
1 godina radnog iskustva u struci
poznavanje rada na računalu
 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).                                     
Prijava na oglas treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
  • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (preslika)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslika ugovora o radu ili rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme)
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
  • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
  • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu - vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista ili rodnog lista ili sl.)
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa - isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis prijave, te se prijavi prilažu svi traženi prilozi.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.
 
Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf   
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10, 93/11)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13)
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13). 
Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribavit će Općinska  knjižnica po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.
Prijavu na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice Općinske knjižnice Krapinske Toplice, odnosno do 20. ožujka 2019. g.
Prijave se dostavljaju na adresu: Općinska knjižnica Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, 49217 Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom «OGLAS ZA RAČUNOVOĐU - NE OTVARATI».
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete oglasa te sadrži sve tražene podatke i priloge.
 
O ishodu će kandidati  biti pravovremeno obaviješteni.
 
Prijavom na oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Općinska knjižnica Krapinske Toplice, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Poslodavac


OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICE
pismena zamolba: LJ. Gaja 27, Krapinske Toplice


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr