Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013. - Općina Stubičke Toplice

12.10.2012

Na temelju članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 4. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima u školskoj/akademskoj godini 2012./2013.

Članak 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013. i to za:
• 28 učeničkih stipendija, po 250,00 kn mjesečno
• 16 studentskih stipendija, po 450,00 kn mjesečno.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
• da roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
• da učenici odnosno studenti imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
• da je učenicima srednjih škola prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,00 ukoliko se školuje za zanimanje koje je na listi prioritetnih zanimanja za Općinu, odnosno 4,00 za ostala zanimanja,
• da je student redovito upisan na sljedeću godinu školovanja.

Članak 3.
Stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se po osnovi uspjeha u školovanju, socijalno-materijalnog statusa te prioritetnih zanimanja od interesa za Općinu Stubičke Toplice. Listu prioritetnih zanimanja utvrđuje načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.
Zahtjevu za dodjelu stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. fotokopija osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta,
2. fotokopija domovnice roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta,
3. potvrda škole ili fakulteta o upisu na redovno školovanje u školskoj/akademskoj godini 2012./2013. s obveznim navođenjem godine školovanja i struke,
4. preslika svjedodžbe prethodnog razreda odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
5. izjava o članovima obitelji (na obrascu)
6. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
7. ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji: samohrani roditelj, dijete bez roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno redovno školuju u srednjoj školi ili fakultetu, djeca s teškoćama u razvoju,
8. izjavu podnositelja zahtjeva odnosno roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično.

Članak 5.
Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno 30. listopada 2012.
Zahtjevi moraju biti dostavljeni na navedenu adresu do navedenog datuma, bez obzira na način dostave.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice na adresu Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom preporučeno.

Članak 6.
Zaprimljene zahtjeve razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te vrši bodovanje i na temelju izvršenog bodovanja sastavlja Redosljednu listu te istu upućuje Općinskom vijeću na usvajanje.
Na Redosljednoj listi podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan.
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja jedan do broja odobrenih stipendija sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 7.
Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice u roku ne kasnijem od 45 dana od dana zatvaranja natječaja.

Članak 8.
Stipendije se dodjeljuje za školsku/akademsku godinu 2012./2013.
Redovite mjesečne isplate vrše se od mjeseca listopada zaključno sa mjesecom svibnjom, s time da se isplata za mjesec rujan vrši u listopadu, zajedno sa isplatom za mjesec listopad.

Članak 9.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, na „Radio Stubici“ te na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice www.stubicketoplice.hr, dana 15. listopada 2012. godine.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


NAČELNIK
Općine Stubičke Toplice
Vladimir Bosnar
 

Obrasci


Lista prioritetnih zanimanja 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr