Lokalna partnerstva za zapošljavanje, mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta

Projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta provodi se u sklopu darovnice Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, IPA IV komponenta.

Projekt je službeno započeo 11. listopada 2013. godine i traje 12 mjeseci.

Opći cilj projekta je poboljšanje zapošljivosti u lokalnim sredinama Krapinsko-zagorske županije i doprinos ciljevima politike zapošljavanja.

Specifični cilj projektaje pružanje potpore funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvoj novih strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020. godina.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr